Kjøp av «Grunneierkort»

Vi har fått tilbakemelding om at det er nødvendig å presistrere hvem som har anledning til å kjøpe grunneierkort på inatur. Dette er godt forklart på inatur og følgende gjelder: Kort kun gyldig for grunneiere. Grunneier er person som står oppført i grunnbok med hjemmel til eiendom, samt grunneiers barn frem til fylte 20 år.

Remerking av gamle stier, sætertomter og tufter dokumentert av prosjektet ”På gamle tufter”

På årsmøtet vedtok vi å remerke gamle stier, sætertomter og tufter dokumentert av prosjektet ”På gamle tufter”. Hver gård tar i utgangspunktet initiativ til arbeidet på sin del av prosjektet. Samtidig fjernes gammel merking og tuft/sætertomt ryddes. Det gis tilbakemelding til styret om framgang i arbeidet. Merkespray er kjøpt inn og kan hentes hos Alf. … Les mer

Vis hensyn til hekkende fugler i Skoelvutløpet!

Skoelvutløpet (Der Skoelva renner ut i Barduelva) er et svært viktig hekkeområde for flere arter vannfugler, horndykkere og vadefugler. I de siste årene har også et svanepar etablert seg på en av holmene, og hekker her. Skoelvutløpet er i Bardu kommunes arealplan vedtatt som et svært viktig naturområde verdi A. Nedre Bardu utmarkslag oppfordrer derfor … Les mer