Årsmøte 2024

Årsmøte ble avholdt 18. mars. Etter årsmøtet ble det avholdt flere orienteringer. Protokoll fra årsmøtet Skoelvbrua ved Arne Sundheim Skogbruksplanprosjekt ved Jørn Erik Berntsen

Kjøp av «Grunneierkort»

Vi har fått tilbakemelding om at det er nødvendig å presistrere hvem som har anledning til å kjøpe grunneierkort på inatur. Dette er godt forklart på inatur og følgende gjelder: Kort kun gyldig for grunneiere. Grunneier er person som står oppført i grunnbok med hjemmel til eiendom, samt grunneiers barn frem til fylte 20 år.

Remerking av gamle stier, sætertomter og tufter dokumentert av prosjektet ”På gamle tufter”

På årsmøtet vedtok vi å remerke gamle stier, sætertomter og tufter dokumentert av prosjektet ”På gamle tufter”. Hver gård tar i utgangspunktet initiativ til arbeidet på sin del av prosjektet. Samtidig fjernes gammel merking og tuft/sætertomt ryddes. Det gis tilbakemelding til styret om framgang i arbeidet. Merkespray er kjøpt inn og kan hentes hos Alf. … Les mer

Vis hensyn til hekkende fugler i Skoelvutløpet!

Skoelvutløpet (Der Skoelva renner ut i Barduelva) er et svært viktig hekkeområde for flere arter vannfugler, horndykkere og vadefugler. I de siste årene har også et svanepar etablert seg på en av holmene, og hekker her. Skoelvutløpet er i Bardu kommunes arealplan vedtatt som et svært viktig naturområde verdi A. Nedre Bardu utmarkslag oppfordrer derfor … Les mer