Skuddpremieordning stilles i bero inntil videre

Skuddpremieordningen for privat grunn i Bardu er administrert av SGB (Samarbeidsutvalget for Grunneierlag i Bardu). SGB gjorde 25. mars følgende vedtak:

Vurdering:  Det herske stor usikkerhet med effekt av skuddpremieordningen, og så lenge det ikke foretas takseringer/ tellinger har vi lite grunnlag for å si noe om virkningen av skuddpremier. Samarbeidsutvalget ønsker å se på alternative løsninger for å stimulere til uttak av smårovvilt. Herunder kurs/ opplæring, tilrettelegging for åteplasser, premiering etc.

Vedtak: Skuddpremieordningen innen SGB stilles i bero inntil videre. Det skal jobbes for alternative måter å stimulere til uttak av smårovvilt/ predatorer.

Vis hensyn til hekkende fugler i Skoelvutløpet!

Skoelvutløpet (Der Skoelva renner ut i Barduelva) er et svært viktig hekkeområde for flere arter vannfugler, horndykkere og vadefugler. I de siste årene har også et svanepar etablert seg på en av holmene, og hekker her. Skoelvutløpet er i Bardu kommunes arealplan vedtatt som et svært viktig naturområde verdi A, se kartet. Nedre Bardu utmarkslag oppfordrer derfor på det sterkeste at fiskere og andre som ferdes i området ikke går i land på holmene, eller beveger seg i båt nært holmene i hekketiden. Spesielt at svaneparet har etablert seg på holmene ser vi på som en stor naturverdi for området, og håper at de og andre fugler ikke blir forstyrret i hekketiden.