Grunneiertillatelse for motorferdsel i utmark og vassdrag

Retningslinjer for tildeling av grunneiertillatelse for motorferdsel i utmark og vassdrag i Nedre Bardu Utmarkslags område.

Bakgrunn

Vedtektene i Nedre Bardu Utmarkslags SA (NBU SA) fastsetter at laget skal forvalte motorferdsel i lagets område.

Formål

Retningslinjene skal sørge for en ensartet saksbehandling ved mottak av søknader.

Saksbehandling

 1. Søker må først søke til NBU SA. Søknad skrives med bakgrunn i Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag i spesielt sårbare områder, Bardu kommune, Troms.
  Søknaden fylles ut på blanketten nedenfor.
 2. Ved positivt vedtak fra NBU SA søkes det til Bardu kommune. Vedtak fra NBU SA legges ved søknaden.
 3. Søknader saksbehandles og godkjennes av leder i NBU SA, som ved godkjenning utferdiger grunneiertillatelse.
 4. Søknader som leder ikke umiddelbart godkjenner, tas opp som egen sak i styret. Styret utferdiger grunneiertillatelse ved godkjenning.
 5. Ved avslag på søknaden skal styret gi ett begrunnet svar på søknaden.
 6. Ankeinstans er NBU SA årsmøte som kan velge å avgjøre søknaden, eller sende den tilbake til ny styrebehandling.
 7. Grunneiertillatelse gis for maksimalt 4 år.
 8. Styret skal ha oversikt over hvem som til enhver tid innehar grunneiertillatelse.
 9. Grunneiertillatelsen kan inneholde vilkår som fastsetter når og hvor det kan kjøres i området til NBU SA.

 

Retningslinjer og søknadsskjma for tildeling av grunneiertillatelse for motorferdsel i utmark og vassdrag i Nedre Bardu Utmarkslags område

Kart løppetrasse hele NBU. Klikk på kart for å åpne i ny fane.
Kart løypetrasse Skoelvdalen. Klikk på kart for å åpne i ny fane.

 

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven)

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1977-06-10-82

Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag i spesielt sårbare områder, Bardu kommune, Troms.

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/1995-02-02-147

 • 1. Innenfor sårbare områder for motorferdsel kan motorkjøretøy (bil, traktor, motorsykkel, snøscooter, weasel o.l.) bare benyttes i utmark og på islagte vassdrag når det skjer i samsvar med disse bestemmelsene.
  Avgrensinga av sårbare områder fremgår av topografisk kart i målestokk 1:250.000.
  I områder som ikke er definert som sårbare, gjelder nasjonal forskrift av 15. mai 1988 nr. 356.
 • 2. All motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulemper for naturmiljøet og mennesker.
 • 3. Motorkjøretøy kan på bar mark utenfor veg benyttes til formål nevnt i § 4 første ledd i motorferdselloven:
 1. politi-, ambulanse- og redningstjeneste og oppsyns- og tilsynstjeneste etablert med hjemmel i lov,
 2. offentlig post- og teletjenester,
 3. nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder og i jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæring. Jakt, fangst, fiske og bærsanking reknes ikke som næring i denne sammenheng,
 4. forsvarets øvelser, forflytninger og transporter,
 5. anlegg og drift av offentlige veger og anlegg,
 6. rutetransport som drives med løyve i henhold til samferdselloven.
 • 4. Motorkjøretøy kan på vinterføre benyttes til:
 1. formål som nevnt i motorferdsellovens § 4 første ledd,
 2. formål som nevnt i § 2 første ledd bokstavene e og d i nasjonal forskrift:
  1. offentlig oppsyns- og tilsynstjeneste,
  2. nødvendig transport i forbindelse med fiskekultiveringstiltak i offentlig regi,
 3. formål som nevnt i § 3 første ledd bokstavene e, g og h i nasjonal forskrift:
  1. transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse,
  2. nødvendig transport i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser, herunder dyretellinger og liknende registreringer, etter oppdrag fra forskningsinstitusjon,
  3. nødvendig transport av ved fra egen eiendom til fast bopel.
 • 5. Etter skriftlig søknad kan kommunestyret, eller et annet folkevalgt organ eller tjenestemann som kommunestyret bestemmer, gi tillatelse til bruk av snøscooter for følgende formål (jfr. § 5 første ledd bokstavene a, c og e og § 5 andre ledd i nasjonal forskrift):
 1. fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg
  1. transport mellom bilveg og hytte,
  2. tilsyn med private hytter etter eiers oppdrag,
  3. transport for massemedia på reportasjeoppdrag,
 2. eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter bokstav a,
 3. transport av ved utover det som følger av nasjonal forskrift § 3 første ledd bokstav h.
 • 6. § 6 og § 7 i nasjonal forskrift gjelder ellers innenfor de sårbare områdene.
 • 7. Denne forskrift trer i kraft straks.

 

Scooterdisp skjema