Formål

Formål
NBU SA har som formål å samle grunneiere i området, jfr. §4, for i samarbeid å utnytte og forvalte utmarksressursene. Laget skal også fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som leverandører av varer/tjenester til foretaket i form av utmarksressurser. NBU SA skal blant annet påta seg:

  • Å forvalte og omsette fiskemulighetene i området
  • Å forvalte og omsette jaktmulighetene i området
  • Å uttale seg i saker som har med forvalting av utmarksresurssene innenfor lagets område. Å forvalte den private grunneierretten til å tillate kjøring over privat grunn etter dispensasjoner gitt av den som har slik myndighet.
  • Å planlegge og gjennomføre andre fellestiltak.

I sitt arbeid skal NBU SA tilgodese grunneiernes interesser og de interesser samfunnet for øvrig har i utnyttelsen av utmarksressursene, samt søke å bevare ressursene på lang sikt. Lagets avkastning blir enten stående i virksomheten eller fordelt blant medlemmene på grunnlag av deres andel i omsetningen.

Organisasjonsnummer
993585734