Vedtekter

Vedtekt for NBU SA

VEDTEKTER FOR NEDRE BARDU UTMARKSLAG SA

§1 SAMMENSLUTNING

Nedre Bardu Utmarkslag SA (NBU SA) er en sammenslutning av grunneiere, jfr. §4. Sammenslutningen er et samvirkeforetak. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser. NBU SA har vekslende medlemstall og vekslende kapital.

§2 FORRETNINGSSTED

NBU SA har forretningssted i Bardu Kommune.

§3 FORMÅL

NBU SA har som formål å samle grunneiere i området, jfr. §4, for i samarbeid å utnytte og forvalte utmarksressursene. Laget skal også fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som leverandører av varer/tjenester til foretaket i form av utmarksressurser. NBU SA skal blant annet påta seg:

 • Å forvalte og omsette fiskemulighetene i området
 • Å forvalte og omsette jaktmulighetene i området
 • Å uttale seg i saker som har med forvalting av utmarksresurssene innenfor lagets område. Å forvalte den private grunneierretten til å tillate kjøring over privat grunn etter dispensasjoner gitt av den som har slik myndighet.
 • Å planlegge og gjennomføre andre fellestiltak.

I sitt arbeid skal NBU SA tilgodese grunneiernes interesser og de interesser samfunnet for øvrig har i utnyttelsen av utmarksressursene, samt søke å bevare ressursene på lang sikt. Lagets avkastning blir enten stående i virksomheten eller fordelt blant medlemmene på grunnlag av deres andel i omsetningen.

§4 AVGRENSNING

Lagets område er avgrenset til medlemseiendommer i Nedre Bardu.

§5 ARBEIDSÅR OG FORPLIKTELSER

Regnskaps- og arbeidsåret følger kalenderåret. Laget forpliktes av lagets leder og et styremedlem i felleskap.

§6 MEDLEMSKAP

Medlemskap i NBU SA kan innvilges av styret i laget til grunneiere i lagets naturlige område. Grunneiere som eier mindre enn 10 dekar totalareal kan ikke bli medlem uten etter spesiell godkjenning av styret. Sameie betraktes som ett medlemskap. Medlemskapet skal lyde på vedkommende eiendom, og kan ikke skilles fra denne.

Det skal fremgå av innmeldingserklæringen hvilke utmarksrettigheter laget påtar seg forvaltningen av.

Styret plikter snarest mulig å gjøre nye eiere av vedkommende eiendom kjent med medlemskapet.

Utmelding skal skje skriftlig med tre måneders varsel til styret. Styret kan forlenge medlemskapet for utmeldt medlem for så langt tidsrom som det kreves for å avvikle forpliktelser som laget har påtatt seg, dog ikke utover 3 år. Utmeldt medlem kan ikke gjøre krav på andel i lagets kapital eller eiendeler forøvrig.

§7  TILDELING AV ANDELER

Medlemmer av NBU SA  blir tildelt andeler i laget.

Hvert medlem får tildelt andeler på følgende måte:

 • For jaktrett i område andeler 100 dekar utmark.
 • For fiskerett i området andeler 100 meter strandlinje i Skoelva, andeler pr. 100 meter strandlinje i fiskbare vann, og andeler pr. 100 meter strandlinje i Barduelva. Medlemmer som har spesielt verdifulle områder eller rettigheter kan tildeles tilleggsandeler av årsmøtet.
 • Vekting mellom andelene for jaktrett, fiskerett i Skoelva, fiskbare vann og Barduelva foretas av årsmøte.

§8 ÅRSMØTE

Ordinært årsmøte skal avholdes en gang hvert år, senest innen utgangen av mars. Rett til å delta i årsmøtet har bare medlemmer eller deres fullmektig. Et medlem kan møte med skriftlig fullmakt og avgi stemme for et annet medlem, men ikke for flere. Så langt annet ikke er bestemt har hvert medlem en stemme.

Årsmøtet innkalles av styret. Varsel om årsmøtet skal skje skriftlig til medlemmene minst 6 uker før årsmøtet holdes. Innkommende saker må være styret ihende 4 uker før årsmøtet. Innkalling med saksliste sendes 2 uker før årsmøtet, og inneholder oversikt over faste og innkommende saker.

Så langt annet ikke er bestemt, skjer alle vedtak på årsmøtet med vanlig flertall. Under saker som gjelder et bestemt geografisk område, har bare de som har interesser innenfor området stemmerett. Unntatt for dette er dersom vedtaket kan få følger for lagets kapital eller eiendeler.

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

Årsmøtet ledes av styreleder. Før første avstemning skal styreleder sette opp en liste over de medlemmene som har møtt, enten selv eller ved fullmektig.

Årsmøtet skal:

 • Velge to personer som sammen med styreleder skal underskrive protokollen
 • Behandle styrets årsmelding og revidert regnskap
 • Gjøre vedtak etter styrets disponeringsinnstilling av lagets midler (§11), samt vekting av andeler (§7)
 • Velge ny styreleder for neste virkeår i laget
 • Velge nytt styremedlem som er på valg, samt varamenn
 • Velge revisor
 • Behandle innkommende saker fra medlemmene.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/10 av lagets medlemmer forlanger dette. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles på den måte som gjelder for ordinært årsmøte.

Det skal føres protokoll over årsmøtet.

§9 STYRE OG UTVALG

NBU SA ledes av et styre på 3 medlemmer. Laget har ikke daglig leder. Medlemmene søkes fordelt slik at de forskjellige områder og interessegrupper er forholdsvis like godt representert. Styreleder velges av årsmøtet for ett år av gangen, mens styremedlemmene velges for to år av gangen. To varamenn velges for 2 år av gangen. Styremedlemmene og varamenn skal velges for hvert annet år slik at styret får nødvendig overlapping. Styret er ikke beslutningsdyktig før alle tre medlemmene, eventuelt varamenn er tilstede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Styret skal selv konstituere seg på første styremøte etter avholdt årsmøte. Et av styremedlemmene skal være kasserer og nestleder, mens det andre styremedlemmet skal være sekretær.

Styret skal:

 • Arrangere årsmøte, og avgi årsmelding med revidert regnskap
 • Arbeide for en rasjonell arealanvendelse, som tilgodeser såvel den enkelte grunneier som den enkelte rettighetshavers interesser
 • Utarbeide disponeringsinnstilling over lagets midler dersom det er innkommet forslag over aktuelle investeringsobjekter/prosjekter, og foreslå disponering av lagets årsoverskudd til årsmøtet (§11). Det skal føres protokoll over styrets og møter
 • Utarbeide forslag til vekting av andeler
 • Arbeide for rasjonelt vilt– og fiskestell, fastsette regler for beskatning, inndeling i jaktfelter, fredningstider, fangstmetoder, fiskemåter m.v.
 • Arbeide for effektivt oppsyn over lagets utmarksressurser.

§10 ARBEIDSGRUPPE

Dersom årsmøtet gjør vedtak om det skal styret utnevne en arbeidsgruppe blant medlemmene. Denne arbeidsgruppen skal bestå av så mange medlemmer som styret ser nødvendig. Arbeidsgruppens oppgave settes av årsmøtet. Typisk oppgave for en arbeidsgruppe kan være å utarbeide utkast til reguleringsplan. Ferdig utkast til utarbeidet plan skal fremlegges for nytt årsmøte.

§11 ØKONOMI

NBU SA skal alltid ha en egenkapital som er forsvarlig sett opp mot risikoen ved og omfanget av virksomheten i laget.

Vedtak om bruk av årsoverskudd til etterbetaling på bakgrunn av medlemmenes omsetning med laget skal gjøres av årsmøtet etter forslag fra styret. Årsmøtet kan ikke vedta et høyere beløp enn det styret har foreslått. Medlemmenes omsetning med laget er direkte knyttet opp mot medlemmenes andeler.

Deler av lagets midler kan disponeres ut til investeringsobjekter/prosjekter etter følgende fremgangsmåte:

Medlemmene fremmer skriftlig ovenfor styret investeringsobjekter/prosjekter som kommer medlemmene og fellesskapet til nytte. Det skal fremkomme overslag over kostnader og ansvar for utførelse. Styret bearbeider innkommende forslag og legger så sakene frem for årsmøte for vedtak i form av en disponeringsinnstilling. Årsmøtet kan også gi styret fullmakt til å disponere et begrenset beløp til formål som kommer medlemmene og fellesskapet til gode.

Styret disponerer midler for administrativ drift av laget etter vedtatt budsjett.

§12 REGULERINGSVEDTEKTER

Reguleringsvedtekter og andre bestemmelser som de enkelte medlemmer plikter å ta med i feste- eller salgskontrakt, vedtas av årsmøtet.

§13 OPPLØSNING

Oppløsning av laget kan besluttes med 2/3 flertall av et årsmøte etter at det har vært foreslått for foregående ordinære årsmøte. Minst halvdelen av medlemmene må være representert. Møter ikke så mange medlemmer kan forslaget vedtas på nytt årsmøte med vanlig flertall blant de møtende.

Før oppløsning må alle bortleieforhold være avviklet, og alle forpliktelser være dekket. Ved oppløsning tilfaller lagets eiendeler og kapital medlemmene i forhold til andeler (§7).

§14 TVISTLIGHETER

Alle tvistligheter mellom laget og dets medlemmer eller mellom medlemmene innbyrdes om forståelsen og gjennomføringen av disse vedtektene, avgjøres med bindende virkning for alle parter ved voldgiftsdom.